English Tiếng Việt

Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN

HÓA CHẤT MINH ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO
(V/v: Tạm ứng cổ tức 10% lần 2 năm 2019 cho các cổ đông)

                        Kính gửiQuý cổ đông Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức

    - Căn cứ luật  doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
    -Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức
    - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.
    - Căn cứ Danh sách cổ đông được chốt ngày 31/12/2019.

    - Căn cứ nghị quyết hội đồng quản trị công ty

   - Căn cứ vào nguồn tiền của công ty.
Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về tạm ứng 10% cổ tức lần 2 năm 2019 cụ thể như sau:
1.    Tên cổ phiếu       : Cổ phiếu Công ty CP Hóa Chất Minh Đức
2.    Loại cổ phiếu      : Cổ phiếu phổ thông
3.    Mệnh giá             : 10.000 đồng/cổ phiếu
4.    Tỷ lệ tạm ứng cổ tức     10%    : 
5.    Thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức    : Đến hết ngày 31/12/2019
6.    Thời gian tạm ứng cổ tức     
       Dự kiến bắt đầu từ ngày 17/08/2020.(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
7.    Hình thức trả cổ tức    : trả theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Người sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền nhận cổ tức làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Kế Toán - Tài Chính Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ bảy) hoặc gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản về Công ty.

- Đối với cổ đông là đại diện đứng tên làm đại lý, khách hàng của công ty mà hết kỳ kế toán còn nợ công ty thì số cổ tức đó sẽ được bù trừ vào công nợ nếu còn dư thì công ty sẽ trả cho quý cổ đông.

TM. Hội Đồng Quản Trị Công Ty

Chủ Tịch

 

 

 

  

 

 

 

 Phạm Văn Khẩn

- Đối với các cổ đông còn nợ công ty hay đang phải chịu phạt dưới mọi hình thức mà đến thời điểm nhận cổ tức và các kỳ cổ tức sau này còn nợ công ty thì công ty sẽ bù trừ khoản nợ đó vào cổ tức được nhận nếu còn dư công ty sẽ trả cho quý cổ đông.

Lưu ý: 
1.    Công ty sẽ khấu trừ Thuế TNCN đối với cổ tức được nhận của mỗi cổ đông là 5% (theo quy định của Pháp luật Việt Nam).
2.    Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau:
              - Sổ quản lý cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (bản chính);
              - Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền mặt thay) (theo mẫu của Công ty).
3.     Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản lưu ý:
              - Ghi rõ các khoản mục theo giấy đề nghị đã đăng trên website: minhduc-caco3.com nếu có sai sót công ty không chịu trách nhiệm. Phí chuyển tiền do cổ đông chịu.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Ông Lê Văn Hiển- nhân viên phòng kế toán             - Điện thoại: 0906166012             hoặc 0225.3875398
Trân trọng thông báo.

 

 

 


Bài viết cùng chủ đề